06-43676909

Individuele Ondersteunende Begeleiding
voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Kwaliteitszorg

Update januari 2022:

IOB heeft door de rommelige coronaperiode geen herkeuring voor de HKZ aangevraagd (2022-2023) en laat dit jaar de certificering aan ons voorbij gaan. Wij blijven de kwaliteit leveren die u van ons gewend bent en wij willen In 2023 weer aantoonbare verbeteringen implementeren en verder in onze kwaliteitsontwikkeling. Ook zullen wij weer opgaan voor de certificering in het eerste kwartaal van 2023.  

Update januari 2021:

Zoals u heeft kunnen lezen in onze berichten hebben wij de afgelopen jaren veel energie gestoken in de kwaliteit van onze zorgverlening en medewerkers. Deze inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen en wij kunnen met veel trots aan u vermelden dat wij een HKZ gecertificeerde instelling zijn. In januari 2021 hebben wij de tweede audit met goed resultaat doorlopen. Wij zullen de aankomende jaren blijven streven naar verbetering en signaleren waar dit te behalen is.
Certificaat HKZ (KO) van 2020 tot 2021

2019-2020:
B&A IOB is momenteel bezig met de voorbereidingen voor een audit voor een HKZ certificering. De prognose is dat wij eind 2020 opgaan voor deze audit.

Een HKZ certificaat is voor zorgverleners essentieel om aan te tonen dat er kwalitatief goede zorg wordt geleverd. Gemeenten, zorgverzekeraars verwachten dat zorginstellingen over een kwaliteitssysteem beschikken.

Wij zijn alle benodigdheden voor het kwaliteitsmanagementsysteem op orde aan het maken en zullen wanneer wij het certificaat behalen deze op de website plaatsen. Zo is het management een nieuw ontwikkelingsplan aan het schrijven met hierin nieuwe strategieën voor de aankomende drie jaren. Wat goed is, blijft. Waar het nodig of gewenst is, versterken we of vernieuwen we.

Kwaliteitssysteem

B&A IOB levert verantwoorde zorg dat voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van de zorgverlening. Met het kwaliteitssysteem wordt de kwaliteit van zorg bewaakt, beheerst en verbetert. Door het kwaliteitsbeleid staan onze cliënten centraal, voldoen de managementprocessen, procedures en protocollen binnen onze onderneming aan wet- en regelgeving, zijn de resultaten meetbaar. Hieronder volgt een beschrijving van de onderdelen van het kwaliteitssysteem.

Het zorgplan

Onderdeel van het kwaliteitssysteem is het opstellen en bespreken van een zorgplan. In het zorgplan wordt in samenspraak met onze cliënten de zorg- en ondersteuningsdoelen vastgesteld en worden de afspraken vastgelegd over de uitvoering van de begeleiding en ondersteuning. Deze afspraken gaan uit van de wensen, behoeften en mogelijkheden van onze cliënten. Wij houden rekening met beperkingen van onze cliënten en met ingeschatte mogelijke cliëntgebonden risico’s. Uitgangspunt is het zo veel mogelijk versterken van de eigen regie van onze cliënten en van hun ervaren kwaliteit van bestaan. Het zorgplan wordt periodiek geëvalueerd.

Cliëntdossier

B&A IOB voert beleid voor het rapporteren in het cliëntdossier door het gebruik van een digitaal cliëntadministratiesysteem. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het NEDAP ONS softwarepakket. Iedere cliënt van B&A IOB ontvangt direct bij aanvang van de zorgverlening zijn of haar inloggegevens voor het zorgplatform Carenzorgt, dat aan het ONS-pakket is gekoppeld. Met dit account kunnen onze cliënten vanuit huis al zijn of haar dagrapportages lezen en contact opnemen met de ambulant begeleider.  Wij zien graag dat onze cliënten (en directe omgeving) zoveel mogelijk worden betrokken bij de zorgverlening. Het verstrekken van deze informatie op een laagdrempelige manier moet hieraan bijdragen. Na opzegging of beëindiging van de zorg wordt het account onmiddellijk opgeheven.

Cliënt ervaringsenquête

B&A IOB zal vanaf september 2019 gebruik gaan maken van een cliënten-ervaringsvragenlijst dat ervoor is bedoeld om ons inzicht te geven in de ervaring en de beleving die onze cliënten hebben met de door ons geleverde zorg. Deze ervaring wordt momenteel gedeeld d.m.v. nulmetingen bij het opstellen van nieuwe begeleidingsdoelen samen met de begeleider. Wij willen meer inzicht krijgen om in staat gesteld te worden onze prestaties af te stemmen op de behoeften van onze cliënten. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan B&A IOB verbetertrajecten starten waardoor de zorgverlening nog beter aansluit op de behoeften van onze cliënten.De cliëntenervaringsvragenlijst is dus vooral een “ontwikkelingsinstrument”

Klachten- en geschillenregeling

B&A IOB stelt alles in het werk om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden over iets bent. Wij vertrouwen erop dat u, met het oog op de zorg voor uw kind en uit betrokkenheid met B&A IOB, aan ons kenbaar maakt wat u ontevreden maakt. Wij vinden het belangrijk dat deze ontevredenheid niet blijft voortbestaan en vragen u contact op te nemen. Zo werken we samen aan het verbeteren van de zorgverlening.

B&A IOB heeft een interne- en externe klachtenregeling.

Indien uw klacht de werkwijze van B&A IOB betreft, verzoeken wij u contact op te nemen met de directie van B&A IOB (t.a.v. dhr. A van den Hoek of dhr. B. Terkoolt) Deze zal u de werkwijze van B&A IOB toelichten en uw vragen daaromtrent beantwoorden.

Mocht u desondanks niet tevreden zijn met de afhandeling van uw klacht, dan wordt u verzocht uw klacht schriftelijk voor te leggen aan de klachtencommissie B&A IOB. Deze is te vinden op: https://www.iob.nu/pages/klachtenregelement

Incidenten melding

Bij B&A IOB worden Incidenten en bijna-incidenten gemeld, geanalyseerd en er worden verbetermaatregelen getroffen. Wij gebruiken hiervoor de formulieren: Melding incident cliënt (MiC) in het ONS softwarepakket en Melding incident Medewerker (MiM). Hiermee identificeren wij wat er is gebeurd en hoe het is gebeurd, en willen wij achterhalen waarom het is gebeurd en hoe het komt dat het opgetreden incident niet kon worden voorkomen.

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Bij B&A IOB is een Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld werkzaam. Zij bewaakt de interne procedure van B&A IOB met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling en zorgt voor een goed verlopende procedure bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. B&A IOB werkt met een afwegingskader en maakt gebruik van de toolkit meldcode van de rijksoverheid.

Afwegingskader meldcode 2019

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling